Adatkezelési tájékoztató a Tudomány Kiadó Kft. kiadványainak vásárlói számára

Adatkezelő:

Tudomány Kiadó Kft.
1023 Budapest, Ürömi u. 56.
adószám: 12014756-2-41
Cg. 01-09-367647
Tel: 1-273-2840
Mail: tudomany@tudomany-kiado.hu

Az adatkezelő képviselője:

Guti Péter
1023 Budapest, Ürömi u. 56.
Tel: 1-273-2840
Mail: gutip@tudomany-kiado.hu

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:

A www.tudomany-kiado.hu oldalon folytatott – regisztráció nélküli – kiadvány megrendelés teljesítése. Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, az érintett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:

- Adatfeldolgozó: RackForest Kft. - Címzett kézbesítést végző adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt.

Az adatokat az adatkezelő Európai Unión kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási adatokra vonatkozóan: a teljesítés, a fogyasztói panaszok érvényesítésére nyitva álló határidő, továbbá az érintett hozzájárulásának visszavonása közül a legkésőbbi időpont. Az ellenértékről kiállított számla esetében a vonatkozó törvények által előírt megőrzési határidő.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult.

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a kiadványok eljuttatása a címzettekhez meghiúsul.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2018. május 25.