Diabetologia Hungarica

Tájékoztatás a szerzőknek

Felhívás szerzőinkhez

Tisztelt Szerzőink és Leendő Szerzőink!

Az alábbiakban tesszük közzé a lap kéziratokkal kapcsolatos elvárásait. Mellékeljük azt a formanyomtatványt is, amelyet a 2017. évi 5. számunktól kezdve minden levelező szerzőtől kérünk, nevezetesen, a kézirat ábráinak, táblázatainak és szövegének szerzői jogoktól való mentességét megerősítő nyilatkozat aláírását. Több szerző esetén elegendő ennek a levelező szerző által történő aláírása, amely magában foglalja valamennyi társszerző ezzel kapcsolatos egyetértését is.

Tájékoztatás a szerzőknek

A Diabetologia Hungarica a Magyar Diabetes Társaság szakfolyóirata, amely a diabetológiai képzést és továbbképzést szolgáló összefoglaló közleményeket, eredeti munkákat és esetismertetéseket közöl magyar vagy angol nyelven. (Magyar nyelvű munkák esetén angol, angolul írt dolgozatok esetében magyar nyelven írt összefoglalással.) Minden szakcikk, a felkérésre készülők is, párhuzamos, anonim lektoráláson megy keresztül.

A kézirat benyújtásának feltétele:

  • a dolgozat még nem került publikálásra (kivétel ez alól az előadáskivonat, illetve a PhD-​tézis);
  • a kézirat minden szerző által jóváhagyásra került;
  • a dolgozat megfelel a Helsinki deklaráció (1975, revízió 2008) előírásainak;
  • a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság engedélye alapján zajlottak le;
  • a laboratóriumi állatokkal való kísérletek az arra vonatkozó rendeletek szerint történtek.

A kéziratot kettős sortávolsággal gépelve, 12-es méretű Times New Roman betűtípussal szedve, sorkizárt szerkesztéssel, elektronikus formátumban (.doc, .odt) kérjük beküldeni. A kézirat első oldala tartalmazza a szerző(k) munkahelyét, több szerző esetén a munkahelyek megnevezésének végén, felső indexbe téve az említés sorrendjét követő számozást. Ezt kövesse külön sorban a dolgozat címe, majd, ugyancsak külön sorban, a szerzők felsorolása, a név végén felső indexben feltüntetve a megfelelő munkahelyet. Egy szerző esetén számozás csak akkor szükséges, ha a szerző több munkahely képviseletében jegyzi a munkát. Doktori fokozattal rendelkezők esetében a név után dr. jelzés teendő, egyéb jelzések (PhD, DSc stb.) kerülendők. A felzet alatt a dolgozat lényegét összefoglaló, maximum 20 soros, harmadik személyben fogalmazott összefoglalás következzen, alatta legfeljebb 5 kulcsszó megadásával. A kulcsszavaknak illeszkedniük kell az NLM MeSH (National Library of Medicine, Medical Subjects Heading – https://www.nlm.nih.gov/mesh) jegyzékében szereplő címszavakhoz, a https://meshb.nlm.nih.gov oldalon ez ellenőrizhető. Az összefoglalásban rövidítések csak kivételesen indokolt esetben szerepeljenek. A dolgozat címét, a magyarral minden tekintetben egyező összefoglalást és kulcsszavakat angol nyelven is kérjük megadni.

A szövegben szereplő rövidítéseket ábécé szerinti felsorolásban, magyar (és zárójelben idegen nyelvű) jelentésük megadásával a kézirat elejére, az összefoglalások után kérjük elhelyezni. Ábra és táblázat a szöveg között ne szerepeljen, helyük azonban a kéziratban megjelölhető. Idegen szavak esetén a Magyar Tudományos Akadémia által elfogadott írásmód alkalmazását kérjük. A gyógyszereket a nemzetközileg elfogadott kémiai nevük alapján lehet használni, és fel kell tüntetni a kémiai összetételt, valamint a gyártó nevét is. A magyarban meg nem honosodott orvosi kifejezések írásában lapunk a latinos változatot részesíti előnyben. Minden közlésre elfogadott kéziratot a nyomdai előkészítést megelőzően nyelvi lektor is ellenőriz.

Az ábrákat és a táblázatokat az irodalomjegyzék után, egyenként külön-külön oldalon kérjük szerepeltetni. Nyomdatechnikai okokból a képeket és az ábrákat lehetőség szerint eredeti formátumukban, egyenként külön fájlban is kérjük mellékelni. Az ábrák, grafikonok szerkesztéséhez szükséges adatokat táblázatkezelő állományként (.xls, .ods stb.) is kérjük leadni. Az ábrák és a táblázatok arab számmal történő sorszámozását kérjük. Másutt megjelent, jogdíj alá eső ábrák megjelentetését lapunk nem tudja biztosítani, az engedély megszerzése minden esetben a kézirat levelező szerzőjének feladata. Az engedély meglétéről a dolgozat beküldésekor írásos nyilatkozat szükséges.

Az irodalomjegyzék csak a legfontosabb hivatkozásokat tartalmazza, amelyeket előfordulásuk sorrendjében, sorszámozással kérünk szerepeltetni. A citátumok száma összefoglaló közlemények esetén is lehetőség szerint 50 alatti legyen. Az irodalomjegyzék megadását az alábbi formában kérjük: a szerző(k) neve (vezetéknév és a keresztnév/‑nevek kezdőbetűje, vessző, utolsó név után kettőspont; amennyiben hatnál több szerző van, úgy a 6. név után vessző „et al.”), a dolgozat címe, a folyóirat elfogadott nemzetközi rövidítése (ellenőrizni a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/​nlmcatalog/​journals címen lehetséges), évszám, kötetszám (lapszám), első-utolsó oldal; könyv esetében a szerző, cím, kézikönyv esetén zárójelben (in: a kézikönyv címe és a szerkesztő[i] neve [vezetéknév és a keresztnév kezdőbetűje], a kiadó és a kiadás éve), a hivatkozott fejezet első-utolsó oldalának (pp.) feltüntetése. Elektronikusan hozzáférhető kiadványok esetében szükséges a DOI megadása.

Példák a feltüntetett formákra:

8. Duan Y, Zhang R, Zhang M, Sun L, Dong S, Wang G, et al.: Metformin inhibits food intake and neuropeptide Y gene expression in the hypothalamus. Neural Regen Res 2013; 8(25): 2379-2388. doi:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.25.009

12. Gudipaty L, Rickels MR: Pancreatogenic (Type 3c) Diabetes. Pancreapedia: Exocrine pancreas knowledge base, 2015. doi:10.3998/panc.2015.35

15. Barnett DM, Krall LP: The history of diabetes (in: Kahn RC, Weir GC, King GL, Jacobson AM, Moses AC, Smith RJJ [eds.]: Joslin’s Diabetes mellitus. 14th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Boston, 2005.) Chapter 1, pp. 1-17.

Amennyiben korábban csak DOI-val jelzett közlemény a kézirat átfutása idején megjelenik, legkésőbb a kefelevonat korrekciójakor kérjük helyette a pontos bibliográfia megadását.

Kívánatos hazai folyóiratokban megjelent munkákra való hivatkozások szerepeltetése a dolgozatokban, különös tekintettel a Diabetologia Hungaricában közöltekre.

Az irodalomjegyzék után a levelező szerző nevének, munkahelyének és e-mail címének megadását kérjük. A könnyebb elérhetőség kedvéért kérjük a levelező szerző mobiltelefon-elérhetőségének megadását is, ez azonban a közzétett változatban nem fog szerepelni.

A fentieknek formailag eleget tevő kéziratok levelező szerzőjének címére küldjük el elektronikusan a lektori véleményeket is tartalmazó főszerkesztői válaszlevelet. Átdolgozási javaslat esetén kérjük a módosított kézirattal együtt a lektori véleményekre adott választ is megküldeni, lektorok szerinti bontásban. A kéziratok elfogadásáról a szerkesztőbizottság dönt, ekkor születik döntés a munka várható megjelenési idejéről is. Közlésre elfogadott, de szerkesztési okok miatt hátrébb sorolt munkák esetében az elfogadás tényéről a főszerkesztő értesítést küld.

A levelező szerző címére a kiadó öt tiszteletpéldányt juttat el a dolgozat megjelenését követően.

A lapunkban következetesen alkalmazott rövidítések

Visszatérő gond, hogy a kéziratokban egyre több rövidítéssel találkozunk, amelyek többsége általánosan használt, a hazai és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt alkalmazott. Szerkesztőbizottságunk úgy határozott, hogy a 2018. évi, 26. évfolyamtól kezdve az általánosan alkalmazott rövidítéseket évente egyszer, az első számban tesszük közzé, s az egyes dolgozatokban csak az ezektől eltérő, egyedi rövidítéseket jelentetjük meg.

Az idegen (többségében angol) eredetű jelentést csak akkor szerepeltetjük, ha a magyar megfelelőjétől eltérő. A felsorolt rövidítések egy része (pl. IDDM, NIDDM) már ritkábban használt, de még fellelhető, idővel kikerülhet a jegyzékből. Néhány rövidítést (pl. DNP) több értelemben is használnak. Magunk e változatot a diabeteses neuropathia jelzésére alkalmazzuk, míg a nephropathia esetében a DKD (diabetic kidney disease) formát használjuk.

A lap általánosnak tekintett rövidítései ez idő szerint az alábbiak (amelyek természetesen a későbbiekben az olvasói visszajelzések alapján bővülhetnek vagy ritkulhatnak):

ADA
Amerikai Diabetes Társaság (American Diabetes Association)
AN
autonóm neuropathia
BMI
testtömegindex (body mass index)
BOT
bázisinzulinnal kiegészített oralis kezelés (basal insulin supplemented oral therapy)
CAN
cardialis autonóm neuropathia
CGM(S)
folyamatos szöveti glukóz monitorozás (continuous gloucose monitoring [system])
CRP
akut fázis fehérje, C-reaktív protein
DCCT
Diabetes Control and Complications Study
DKD
diabeteses vesebetegség (diabetic kidney disease)
DM
diabetes mellitus
DNP
diabeteses neuropathia
DPP-4
dipeptidilpeptidáz-4
DRP
diabeteses retinopathia
EASD
Európai Diabetes Társaság (European Association for the Study of Diabetes)
eGFR
becsült glomerularis filtrációs ráta (estimated glomerular filtration rate)
FDA
(Amerikai) Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrzési Hivatal (Food and Drug Administration)
FPG
éhomi vércukorszint (fasting plasma glucose)
GAD
glutaminsav-dekarboxiláz (glutaminic acid decarboxilase)
GADA
GAD-ellenes antitest (glutaminic acid decarboxilase antibody)
GIP
glukózdependens insulinotrop polipeptid
GLP
glukagonszerű peptid (glucagon-like antibody)
GFR
glomerularis filtrációs ráta
GDM
gestatiós diabetes mellitus
HbA1c
hemoglobin A1c
HLA
fő hisztokompatibilitási antigén (histocompatibility locus antigen)
ICA
szigetsejt-ellenes antitest (islet cell antibody)
IVGTT
intravénás glukóztolerancia-teszt
IDF
Nemzetközi Diabetes Szövetség (International Diabetes Federation)
IDDM
inzulindependens diabetes mellitus
IFG
emelkedett éhomi vércukorszint (impaired fasting glycaemia)
IGT
csökkent glukóztolerancia (impaired glucose tolerance)
IR
inzulinrezisztencia
ISZB
ischaemiás szívbetegség
LADA
fiatal felnőttkorban jelentkező, elhúzódóan kialakuló 1-es (autoimmun) típusú diabetes (latent autommune type diabetes in adults)
MDT
Magyar Diabetes Társaság (Hungarian Diabetes Association)
MODY
fiatalkorban jelentkező, érett típusú cukorbetegség (maturity onset type diabetes in the young)
NIDDM
nem-inzulindependens diabetes mellitus
OGTT
orális cukorterhelés (oral glucose tolerance test)
PCOS
polycystás ovarium szindróma
pp.
étkezés utáni (postprandial)
PPG
étkezés utáni vércukorszint (postprandial plasma glucose)
SGLT
nátrium-glukóz kotranszporter (sodium-glucose cotransporter)
T1DM
1-es típusú cukorbetegség (type 1 diabetes mellitus)
T2DM
2-es típusú cukorbetegség (type 2 diabetes mellitus)
TNF-α
tumor necrosis faktor-alfa
TSH
thyreoideastimuláló hormon
TZD
tiazolidindion
UKPD(S)
Egyesült Királyság Prospektív Diabetes Vizsgálat (United Kingdom Prospective Diabetes Study)
VEGF
vascularis endothelialis növekedési faktor (vascular endothelial growth factor)
WHO
Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization)